Komuniti Perniagaan 2 (“Laman”) ialah tapak web yang dimiliki oleh Finixio, sebuah syarikat UK. Anda dijemput untuk menghantar artikel, menyiarkan ulasan, mendaftar untuk menerima suapan RSS dan melawati Laman. Dengan menggunakan Laman ini, anda secara nyata mengakui dan bersetuju bahawa sebarang penggunaan Laman ini akan mengikut Terma Penggunaan ini.

Jika anda tidak bersetuju untuk terikat dengan Syarat Penggunaan ini, anda tidak boleh menggunakan Laman ini. Tapak berhak untuk mengubah suai Terma Penggunaan ini pada bila-bila masa dan akan menerbitkan pemberitahuan pengubahsuaian material mengikut budi bicara mutlaknya. Dengan terus mengakses Laman ini selepas notis pengubahsuaian tersebut telah diterbitkan, anda menandakan persetujuan anda untuk terikat dengannya.

Pelanggaran

Jika anda percaya bahawa mana-mana kandungan di Tapak melanggar Syarat Penggunaan, sila maklumkan Tapak dengan menghantar e-mel kepada termsofuse AT business2community.com.

Fakta, Pendapat, Analisis atau Ramalan Kami Mungkin Salah

Kandungan Tapak ditawarkan untuk tujuan maklumat umum, perbincangan dan hiburan sahaja. Sesetengah kandungan tidak dikendalikan oleh tapak dan mencerminkan pendapat peribadi poster. Anda harus ragu-ragu tentang sebarang maklumat di Tapak kerana maklumat tersebut mungkin menyinggung perasaan, berbahaya dan/atau salah.

Jangan Melanggar Peraturan Penyiaran atau Mengulas

Anda bertanggungjawab untuk penyiaran anda sendiri dan bersetuju untuk mengakses dan menggunakan Laman ini atas risiko anda sendiri atas dasar apa adanya. Siaran anda hendaklah benar dan tepat. Jangan buat siaran yang melibatkan perkara berikut:

 • Sekuriti untuk dijual, tukar barang atau pertukaran
 • Gangguan, fitnah, ugutan, mengintai, membuli atau pencabulan hak undang-undang orang lain
 • Aktiviti haram
 • Penyamaran mana-mana orang atau entiti, atau secara palsu menyatakan atau menyalahgambarkan hubungan anda dengan seseorang atau entiti
 • Pelanggaran harta intelek orang lain, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, rahsia dagangan, tanda dagangan dan hak cipta apa-apa jenis
 • Bahasa atau imej lucah, kesat, taksub, penuh kebencian atau menyinggung perasaan perkauman
 • Pengiklanan komersial
 • Perjudian, pertandingan atau surat berantai
 • Pelanggaran mana-mana undang-undang tempatan, negeri, kebangsaan atau antarabangsa yang berkenaan dengan penggunaan Tapak ini. Ini termasuk undang-undang dan peraturan sekuriti.
 • Komen yang menyerang secara peribadi pengarang siaran.

Tambahan pula, anda bersetuju bahawa, jika pihak ketiga mendakwa bahawa apa-apa bahan yang anda sumbangkan kepada Tapak adalah menyalahi undang-undang, anda akan menanggung beban penuh untuk memastikan bahawa bahan tersebut mematuhi semua undang-undang yang berkenaan.

Dasar Pendedahan

Laman ini berhak untuk mendedahkan sebarang maklumat yang diperlukan untuk memenuhi mana-mana undang-undang, peraturan, proses undang-undang, atau permintaan kerajaan yang berkenaan. Tapak juga boleh mengedit, enggan menyiarkan, atau mengalih keluar sebarang siaran mengikut budi bicara Tapak tersebut. Laman ini berhak untuk menyekat akses oleh mana-mana pengguna yang Laman web percaya, mengikut budi bicara mutlaknya, terlibat dalam kelakuan yang tidak wajar, tidak profesional, atau menyalahi undang-undang.

Laman ini berhak untuk mengalih keluar kandungan yang, mengikut budi bicara mutlaknya, melanggar mana-mana peraturan yang ditetapkan di sini yang ia sedar, tetapi tidak bertanggungjawab untuk berbuat demikian. Jika anda tersinggung dengan mana-mana kandungan Laman, berhenti menggunakan Laman ini.

Penafian

Tapak ini termasuk maklumat yang tidak dikendalikan yang mengandungi pendapat peribadi dan ungkapan lain orang yang menyiarkan entri mengenai pelbagai topik. Entri sedemikian adalah pendapat pengarang khusus dan bukan pernyataan nasihat, pendapat, atau maklumat Laman atau mana-mana atau mana-mana orang atau entiti yang berkaitan dengan Laman.

Kandungan Tapak, mahupun pautan ke laman web lain yang terkandung di dalamnya, tidak dimoderasi secara rutin, disaring, diluluskan, disemak atau disahkan oleh Tapak atau mana-mana orang atau entiti yang berkaitan dengan Laman.

Tapak dan sebarang maklumat, produk atau perkhidmatan di dalamnya disediakan “sebagaimana adanya” tanpa sebarang jenis waranti, sama ada tersurat atau tersirat, termasuk tanpa had, waranti tersirat kebolehdagangan, kesesuaian untuk penggunaan tujuan tertentu, atau tanpa pelanggaran.

Tapak ini tidak menjamin bahawa Tapak akan beroperasi dengan cara tanpa gangguan atau tanpa ralat atau Tapak tersebut bebas daripada virus atau komponen berbahaya yang lain. Penggunaan maklumat yang diperoleh daripada atau melalui Laman adalah atas risiko anda sendiri.

Laman web ini tidak bertanggungjawab untuk sebarang kehilangan atau kerosakan termasuk, tetapi tidak terhad kepada, tuntutan untuk fitnah, kesilapan, kehilangan data, atau gangguan ketersediaan data yang timbul daripada penggunaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan Laman atau sebarang pautan; kepada penempatan kandungan anda di Tapak; atau kepada pergantungan anda pada maklumat yang diperoleh daripada atau melalui Laman atau melalui pautan yang terkandung di Laman.

Tapak ini bukan perantara, broker/peniaga, penasihat pelaburan, atau pertukaran dan tidak menyediakan perkhidmatan seperti itu.

Lesen

Sebagai pertimbangan untuk persetujuan anda terhadap Syarat Penggunaan ini, Tapak ini memberikan anda lesen peribadi, tidak eksklusif, tidak boleh dipindah milik, boleh dibatalkan untuk mengakses dan menggunakan Tapak. Anda boleh mengakses bahan di Laman ini hanya untuk kegunaan peribadi anda, bukan komersial. Beban untuk menentukan bahawa penggunaan mana-mana maklumat yang diperoleh daripada Laman ini dibenarkan terletak pada anda.

Dengan menghantar ke atau sebaliknya melibatkan diri dalam mana-mana komunikasi dalam Laman, anda memberikan Laman web (atau mana-mana penerima serah haknya) hak dan lesen yang kekal, bebas royalti dan tidak boleh ditarik balik untuk menggunakan, mengeluarkan semula, mengubah suai, menyesuaikan, menerbitkan, menterjemah, mengedar, menghantar, memaparkan secara umum, melaksanakan secara terbuka, mensublesenkan, mencipta karya terbitan daripada, memindahkan dan menjual sebarang maklumat sedemikian.

Pilihan Undang-undang dan Forum

Anda bersetuju bahawa sebarang pertikaian yang timbul daripada atau berkaitan dengan Syarat Penggunaan ini atau apa-apa kandungan yang disiarkan ke Tapak, termasuk salinan dan penerbitan semulanya, sama ada berdasarkan kontrak, tort, undang-undang atau undang-undang lain, akan dikawal oleh undang-undang AS, tidak termasuk percanggahan peruntukan undang-undangnya. Anda seterusnya bersetuju dengan bidang kuasa peribadi dan tempat eksklusif di mahkamah persekutuan dan negeri yang terletak di dan berkhidmat di Pennsylvania sebagai forum undang-undang untuk sebarang pertikaian sedemikian.

Dasar Hak Cipta

Menurut 17 USC. § 512 seperti yang dipinda oleh Tajuk II Akta Hak Cipta Milenium Digital (“DMCA”), Tapak ini telah memulakan prosedur untuk menerima pemberitahuan bertulis mengenai pelanggaran yang dituntut dan untuk memproses tuntutan tersebut mengikut DMCA. Jika anda percaya hak cipta anda dilanggar, sila isi borang Notis Pelanggaran di bawah dan hantarkannya ke Finixio.

Notis Pelanggaran mengandungi maklumat yang diminta yang secara substantif mematuhi peruntukan safe harbor Akta Hak Cipta Milenium Digital, 17 USC. § 512(c)(3)(A), dengan syarat bahawa untuk berkuat kuasa di bawah subseksyen ini, pemberitahuan pelanggaran yang dituntut mestilah komunikasi bertulis yang diberikan kepada ejen yang ditetapkan bagi penyedia perkhidmatan yang merangkumi sebahagian besar perkara berikut:

 • Tandatangan fizikal atau elektronik seseorang yang diberi kuasa untuk bertindak bagi pihak pemilik hak eksklusif yang didakwa dilanggar.
 • Pengenalpastian karya berhak cipta yang didakwa telah dilanggar, atau, jika berbilang karya berhak cipta dilindungi oleh satu pemberitahuan, senarai wakil karya tersebut di Tapak tersebut.
 • Pengenalpastian bahan yang didakwa melanggar atau menjadi subjek aktiviti pelanggaran dan yang akan dialih keluar atau akses yang akan dilumpuhkan, dan maklumat yang cukup munasabah untuk membenarkan penyedia perkhidmatan mengesan bahan tersebut.
 • Maklumat yang cukup munasabah untuk membenarkan penyedia perkhidmatan menghubungi pihak yang mengadu seperti alamat, nombor telefon, dan jika ada, alamat mel elektronik di mana pihak yang mengadu boleh dihubungi.
 • Kenyataan bahawa pihak yang mengadu mempunyai kepercayaan suci hati bahawa penggunaan bahan mengikut cara yang diadukan tidak dibenarkan oleh pemilik hak cipta, ejennya atau undang-undang.
 • Kenyataan bahawa maklumat dalam pemberitahuan adalah tepat, dan di bawah penalti sumpah bohong, bahawa pihak yang mengadu diberi kuasa untuk bertindak bagi pihak pemilik hak eksklusif yang didakwa dilanggar.
 • Pemberitahuan daripada pemilik hak cipta atau daripada orang yang diberi kuasa untuk bertindak bagi pihak pemilik hak cipta yang gagal mematuhi dengan ketara peruntukan di atas tidak boleh dianggap sebagai memberikan pengetahuan sebenar atau kesedaran tentang fakta atau keadaan yang menunjukkan aktiviti pelanggaran.
 • Sila hantarkan kepada Finixio Notis Pelanggaran yang berasingan setiap kali anda ingin melaporkan dakwaan tindakan pelanggaran.

Penggunaan Tanpa Kebenaran

Penggunaan Tapak tanpa kebenaran berkaitan dengan penghantaran e-mel yang tidak diminta, termasuk penghantaran e-mel yang melanggar dasar ini, boleh mengakibatkan hukuman sivil, jenayah, atau pentadbiran terhadap pengirim dan mereka yang membantu pengirim.

Ganti rugi

Anda bersetuju untuk menanggung rugi dan menahan Tapak dan mana-mana orang atau entiti yang bergabung dengan Tapak tidak berbahaya daripada sebarang tuntutan, kerugian atau kerosakan, termasuk yuran guaman, akibat daripada pelanggaran Terma Penggunaan ini, penggunaan Tapak ini atau peletakan mana-mana kandungan anda. ke Tapak, dan untuk bekerjasama sepenuhnya dalam Tapak atau mana-mana pembelaan orang atau entiti yang berkaitan Tapak terhadap sebarang tuntutan sedemikian.

Integrasi

Terma Penggunaan ini membentuk keseluruhan perjanjian antara anda dan Tapak dan mana-mana orang atau pihak yang bergabung dengan Laman berkenaan dengan perkara yang terkandung di sini dan menggantikan mana-mana dan semua perjanjian lisan atau bertulis terdahulu atau sezaman.

Borang Notis Pelanggaran

Finixio Ltd
Flat 7, 2 Tempat Ferdinand
NW1 8EE
London, UK

Tarikh: ______________

Yang Berhormat:

Saya, yang bertandatangan di bawah, MEMPERAKSI DI BAWAH HUKUMAN SUKABUMI bahawa saya adalah pemilik atau ejen yang diberi kuasa untuk bertindak bagi pihak pemilik hak harta intelek tertentu. Nama pemilik tersebut ialah ______________________________________ (“Pemilik”).

Saya mempunyai kepercayaan suci hati bahawa bahan yang dikenal pasti di bawah tidak dibenarkan oleh Pemilik di atas, ejennya atau undang-undang dan dengan itu melanggar hak Pemilik. Sila bertindak segera untuk mengalih keluar atau melumpuhkan akses kepada bahan atau item yang didakwa melanggar.

Lokasi bahan yang didakwa melanggar:
__________________________________________

Perihalan bahan yang melanggar:
__________________________________________

Perihalan karya berhak cipta yang anda dakwa telah dilanggar:
__________________________________________

Anda boleh menghubungi saya di:
Nama: ______________________________
Tajuk: _____________________________________________
Syarikat: ________________________________
Alamat jalan: ______________________________
Ibu negeri: ________________________________
Zip: _____________________________________
Tel.: _____________________________________
E-mel: ______________________________________
Faks: _____________________________________

Penyumbang Kandungan

Laman web ini menerbitkan kandungan sumbangan pengguna dalam bentuk catatan blog dan ulasan. Dengan menyediakan catatan blog sama ada melalui suapan RSS atau terus di tapak, ulasan atau kandungan lain ke tapak, penyumbang bersetuju dengan syarat penggunaan berikut:

 • Dengan menyumbangkan kandungan, sama ada catatan blog yang disumbangkan melalui RSS, catatan blog yang ditulis secara langsung di tapak atau ulasan, penyumbang bersetuju untuk memberikan FINIXIO hak cipta yang kekal dan bukan eksklusif kepada kandungan tersebut.
 • FINIXIO berhak untuk tidak menerbitkan kandungan sumbangan mengikut budi bicara kami.
 • FINIXIO berhak untuk menjadualkan kandungan bersindiket dan disumbangkan secara langsung untuk diterbitkan di tapak kami pada mana-mana tarikh atau masa akan datang mengikut budi bicara kami.
 • FINIXIO akan sentiasa mengaitkan semua kandungan dalam bentuk penuhnya dengan betul atau apabila dipetik dengan panjang lebar (mengikut garis panduan penggunaan saksama) kepada pengarang.
 • FINIXIO berhak untuk mensindiketkan semua kandungan yang disumbangkan melalui RSS kepada pihak ketiga.
 • Semua kandungan yang disumbangkan mungkin mengandungi garis kecil pengarang, biografi ringkas pengarang, dan, dalam hal bahan yang diberikan kepada kami melalui RSS daripada blog pengarang sendiri, pautan kembali ke catatan asal dalam pengaki catatan penuh.
 • Penulis yang menyumbang bertanggungjawab sepenuhnya untuk keaslian dan ketepatan penyerahan mereka.
 • FINIXIO berhak untuk mengalih keluar sebarang pautan perkongsian atau pengiklanan yang mengiringi siaran sumbangan, terutamanya pautan gabungan. Ini mungkin termasuk pautan RSS kembali ke artikel asal kerana ia boleh ditafsirkan sebagai pautan gabungan oleh enjin carian dan boleh merosakkan kuasa tapak kami.
 • FINIXIO berhak untuk menetapkan fon dan gaya, melaraskan penjajaran imej, dan sebaliknya mengubah reka letak siaran untuk memastikan siaran mematuhi penggayaan tapak global kami.
 • Dari semasa ke semasa, FINIXIO mungkin perlu memaparkan versi ringkasan kandungan yang disumbangkan. Dalam kes sedemikian, kami boleh mengedit siaran dalam bentuk ringkasan. Ringkasan sedemikian akan sentiasa mengandungi pautan ke siaran penuh dan tidak diubah. Dalam keadaan sedemikian, FINIXIO akan sentiasa berusaha untuk mengekalkan makna dan maksud asal kandungan.
 • FINIXIO berhak untuk mengedit tajuk siaran untuk kejelasan atau pengoptimuman enjin carian (kemasukan kata kunci).
 • FINIXIO berhak untuk membuat pembetulan untuk ejaan dan tatabahasa.
 • FINIXIO berhak untuk mengalih keluar pautan foto yang bukan pautan kepada foto sumber asal atau pemilik hak cipta.
 • FINIXIO berhak untuk memasukkan pengiklanan yang berkaitan dalam dan sekitar kandungan.
 • FINIXIO berhak untuk cache menyiarkan imej dan menyampaikannya daripada CDN kami.
 • Penyumbang tidak berhak mendapat sebarang pampasan daripada FINIXIO.
 • Menyumbang kandungan kepada FINIXIO tidak sama sekali membentuk perjanjian pekerja.

Pelawat

 • Melainkan dibenarkan secara nyata, anda tidak boleh menerbitkan atau mengeluarkan semula kandungan yang muncul di mana-mana bahagian tapak ini.
 • Pendapat yang dinyatakan oleh pengguna dan pengarang kandungan di laman web ini adalah milik mereka sahaja, dan bukannya FINIXIO.
 • FINIXIO berhak untuk menyekat atau mengalih keluar siaran atau komunikasi pada bila-bila masa mengikut budi bicara kami sendiri.
 • Sesetengah pautan di tapak ini mungkin dipautkan ke tapak pihak ketiga. FINIXIO tidak bertanggungjawab untuk kandungan di tapak tersebut.

Dasar Privasi

Dasar Privasi ini mengawal cara Finixio mengumpul, menggunakan, mengekalkan dan mendedahkan maklumat yang dikumpul daripada pengguna (setiap satu, “Pengguna”) laman web http://www.business2communitymalaysia.com (“Laman”). Dasar privasi ini terpakai pada Tapak dan semua produk dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh Finixio.

Maklumat pengenalan diri
Kami mungkin mengumpul maklumat pengenalan peribadi daripada Pengguna dalam pelbagai cara, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, apabila Pengguna melawat tapak kami, mendaftar di tapak, membuat pesanan, melanggan surat berita, menjawab tinjauan, mengisi borang , dan berkaitan dengan aktiviti, perkhidmatan, ciri atau sumber lain yang kami sediakan di Tapak kami. Pengguna mungkin diminta, mengikut kesesuaian, nama, alamat e-mel, alamat surat-menyurat, nombor telefon, maklumat kad kredit. Pengguna boleh, walau bagaimanapun, melawati Laman kami tanpa nama. Kami akan mengumpul maklumat pengenalan peribadi daripada Pengguna hanya jika mereka secara sukarela menyerahkan maklumat tersebut kepada kami. Pengguna sentiasa boleh menolak untuk membekalkan maklumat pengenalan peribadi, kecuali ia boleh menghalang mereka daripada terlibat dalam aktiviti berkaitan Tapak tertentu.

Maklumat pengenalan bukan peribadi
Kami mungkin mengumpul maklumat pengenalan bukan peribadi tentang Pengguna apabila mereka berinteraksi dengan Tapak kami. Maklumat pengenalan bukan peribadi mungkin termasuk nama penyemak imbas, jenis komputer dan maklumat teknikal mengenai cara sambungan Pengguna ke Tapak kami, seperti sistem pengendalian dan penyedia perkhidmatan Internet yang digunakan dan maklumat lain yang serupa.

Kuki pelayar web
Tapak kami mungkin menggunakan “kuki” untuk meningkatkan pengalaman Pengguna. Pelayar web pengguna meletakkan kuki pada pemacu keras mereka untuk tujuan penyimpanan rekod dan kadangkala untuk menjejak maklumat tentangnya. Pengguna boleh memilih untuk menetapkan pelayar web mereka untuk menolak kuki, atau untuk memaklumkan anda apabila kuki dihantar. Jika mereka berbuat demikian, ambil perhatian bahawa beberapa bahagian Tapak mungkin tidak berfungsi dengan baik.

Cara kami menggunakan maklumat yang dikumpul
Finixio mengumpul dan menggunakan maklumat peribadi Pengguna untuk tujuan berikut:

 • Untuk memperibadikan pengalaman pengguna
  Kami mungkin menggunakan maklumat dalam agregat untuk memahami bagaimana Pengguna kami sebagai satu kumpulan menggunakan perkhidmatan dan sumber yang disediakan di Tapak kami.
 • Untuk menambah baik Tapak kami
  Kami sentiasa berusaha untuk menambah baik tawaran tapak web kami berdasarkan maklumat dan maklum balas yang kami terima daripada anda.
 • Untuk meningkatkan perkhidmatan pelanggan
  Maklumat anda membantu kami bertindak balas dengan lebih berkesan kepada permintaan perkhidmatan pelanggan dan keperluan sokongan anda.
 • Untuk memproses transaksi
  Kami mungkin menggunakan maklumat yang diberikan Pengguna tentang diri mereka apabila membuat pesanan hanya untuk menyediakan perkhidmatan kepada pesanan tersebut. Kami tidak berkongsi maklumat ini dengan pihak luar kecuali setakat yang diperlukan untuk menyediakan perkhidmatan.
 • Untuk mentadbir kandungan, promosi, tinjauan atau ciri Tapak lain
  Untuk menghantar maklumat kepada Pengguna yang mereka bersetuju untuk menerima tentang topik yang kami fikir akan menarik minat mereka.
 • Untuk menghantar e-mel berkala
  Alamat e-mel yang disediakan oleh Pengguna untuk pemprosesan pesanan, hanya akan digunakan untuk menghantar maklumat dan kemas kini yang berkaitan dengan pesanan mereka kepada mereka. Ia juga boleh digunakan untuk menjawab pertanyaan mereka, dan/atau permintaan atau soalan lain. Jika Pengguna memutuskan untuk ikut serta ke senarai mel kami, mereka akan menerima e-mel yang mungkin termasuk berita syarikat, kemas kini, maklumat produk atau perkhidmatan yang berkaitan, dsb. Jika pada bila-bila masa Pengguna ingin berhenti melanggan daripada menerima e-mel masa hadapan, kami sertakan butiran terperinci arahan berhenti melanggan di bahagian bawah setiap e-mel atau Pengguna boleh menghubungi kami melalui Tapak kami.

Bagaimana kami melindungi maklumat anda
Kami mengguna pakai amalan pengumpulan, penyimpanan dan pemprosesan data yang sesuai serta langkah keselamatan untuk melindungi daripada akses yang tidak dibenarkan, pengubahan, pendedahan atau pemusnahan maklumat peribadi, nama pengguna, kata laluan, maklumat transaksi dan data yang disimpan di Laman kami.

Pertukaran data sensitif dan peribadi antara Tapak dan Penggunanya berlaku melalui saluran komunikasi selamat SSL dan disulitkan serta dilindungi dengan tandatangan digital. Tapak kami juga mematuhi piawaian kerentanan PCI untuk mewujudkan persekitaran yang selamat untuk Pengguna.

Berkongsi maklumat peribadi anda
Kami tidak menjual, berdagang atau menyewakan maklumat pengenalan peribadi Pengguna kepada orang lain. Walau bagaimanapun, dengan mengambil bahagian dalam siaran web atau program kertas putih kami, anda bersetuju untuk membenarkan data pendaftaran anda dikongsi dengan penaja. Kami mungkin berkongsi maklumat demografi agregat generik yang tidak dikaitkan dengan sebarang maklumat pengenalan peribadi berkenaan pelawat dan pengguna dengan rakan kongsi perniagaan kami, ahli gabungan yang dipercayai dan pengiklan untuk tujuan yang digariskan di atas. Kami mungkin menggunakan penyedia perkhidmatan pihak ketiga untuk membantu kami mengendalikan perniagaan kami dan Tapak atau mentadbir aktiviti bagi pihak kami, seperti menghantar surat berita atau tinjauan. Kami mungkin berkongsi maklumat anda dengan pihak ketiga ini untuk tujuan terhad tersebut dengan syarat anda telah memberikan kebenaran anda kepada kami. Walau bagaimanapun, sekiranya berlaku penggabungan, penyusunan semula, pengambilalihan, usaha sama, penyerahan hak, spin-off, pemindahan, atau penjualan atau pelupusan semua atau sebahagian besarnya semua kepentingan perniagaan atau aset kami, termasuk berkaitan dengan sebarang kebankrapan atau yang serupa. prosiding, kami mungkin memindahkan hak kami dalam maklumat anda kepada pengganti kami yang berkepentingan.

Kami menggunakan syarikat pengiklanan pihak ketiga untuk menyiarkan iklan dan mengumpul maklumat apabila pengguna melawat tapak kami. Syarikat-syarikat ini mungkin menggunakan maklumat (tidak termasuk nama, alamat, alamat e-mel atau nombor telefon anda) tentang lawatan anda ke laman web ini dan laman web lain untuk menyediakan iklan di laman web kami, laman web lain dan bentuk media lain tentang barangan dan perkhidmatan yang menarik minat awak. Jika anda ingin maklumat lanjut tentang amalan ini dan mengetahui pilihan anda tentang tidak menggunakan maklumat ini oleh syarikat ini, lihat https://thenai.org/opt-out/.

Laman web pihak ketiga
Pengguna mungkin mencari pengiklanan atau kandungan lain di Tapak kami yang memaut ke tapak dan perkhidmatan rakan kongsi, pembekal, pengiklan, penaja, pemberi lesen dan pihak ketiga kami yang lain. Kami tidak mengawal kandungan atau pautan yang muncul di laman web ini dan tidak bertanggungjawab ke atas amalan yang digunakan oleh tapak web yang dipautkan ke atau dari Laman kami. Selain itu, tapak atau perkhidmatan ini, termasuk kandungan dan pautannya, mungkin sentiasa berubah. Tapak dan perkhidmatan ini mungkin mempunyai dasar privasi dan dasar perkhidmatan pelanggan mereka sendiri. Menyemak imbas dan interaksi di mana-mana tapak web lain, termasuk tapak web yang mempunyai pautan ke Tapak kami, adalah tertakluk kepada terma dan dasar tapak web itu sendiri.

Perubahan pada dasar privasi & syarat penggunaan ini
Finixio mempunyai budi bicara untuk mengemas kini dasar privasi & syarat penggunaan ini pada bila-bila masa. Apabila kami melakukannya, kami akan menyemak tarikh yang dikemas kini di bahagian bawah halaman ini. Kami menggalakkan Pengguna untuk kerap menyemak halaman ini untuk sebarang perubahan untuk kekal dimaklumkan tentang cara kami membantu melindungi maklumat peribadi yang kami kumpulkan. Anda mengakui dan bersetuju bahawa adalah menjadi tanggungjawab anda untuk menyemak dasar privasi ini secara berkala dan menyedari pengubahsuaian.

Penerimaan anda terhadap syarat ini
Dengan menggunakan Laman ini, anda menandakan penerimaan anda terhadap dasar & syarat penggunaan ini. Jika anda tidak bersetuju dengan dasar & syarat penggunaan ini, sila jangan gunakan Tapak kami. Penggunaan berterusan Tapak ini berikutan penyiaran perubahan kepada dasar & syarat penggunaan ini akan dianggap sebagai penerimaan anda terhadap perubahan tersebut.

Kemas kini terakhir pada 11 Januari 2022